Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της United Security ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και επιδιώκεται να είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

Πολιτική Ποιότητας

Η United Security δεσμεύεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και της νομοθεσίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και την πώληση συστημάτων ασφαλείας.

Η United Security δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εφαρμόζοντας διαδικασία για την καθιέρωση και ανασκόπηση των Αντικειμενικών Σκοπών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση είναι:

 • ανάπτυξη μέσω αύξησης ανθρωπίνων πόρων
 • παροχή βέλτιστων λύσεων για τις ανάγκες των πελατών
 • αμεσότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
 • ανάπτυξη ευέλικτου και αξιόπιστου δικτύου προμηθειών
 • μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη


Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από:

 • Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
 • Τον καθορισμό στόχων ποιότητας στις λειτουργίες της με σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών
 • Τον καθορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων
 • Τον έλεγχο των υπηρεσιών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Τη δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
 • Τη δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων, έτσι, ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

"Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και επιδιώκεται να είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης."

Πιστοποίηση ISO

Η United Security έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 που εφαρμόζει επιτυχώς.
Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των παρακάτω:

 • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις, αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων, αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).

 • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Πιστοποίηση OHSAS

Το OHSAS 18001 (πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία) είναι ένα διεθνές πρότυπο προαιρετικής εφαρμογής και πιστοποίησης, που καθορίζει τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Το πρότυπο έχει εκδοθεί από το B.S.I. (British Standards Institution, -Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων-), και επεκτείνει την έννοια της ολικής ποιότητας (Total Quality Management) και της μεθοδολογίας των απαιτήσεων του ISO 9001 και του ISO 14001 στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, ορίζοντας ένα επιχειρησιακό μοντέλο αποτελούμενο από διαδικασίες, όργανα και κατάλληλο εξοπλισμό, πόρους και δραστηριότητες που προλαμβάνουν και ελέγχουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας κατά τρόπο άμεσο και χειροπιαστό.

Το OHSAS 18001 εφαρμόζεται από όλους τους οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης για να:

 • Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
 • εξαλείψουν ή ελαχιστοποιήσουν την επικινδυνότητα για τους εργαζομένους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. πελάτες, υπεργολάβοι, προμηθευτές, κτλ.) που μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους,
 • επιτύχουν μέσω του συστήματος της διαχείρισης της ΥΑΕ συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
 • πιστοποιήσουν τη συμμόρφωσή τους και να αποδείξουν προς τρίτους τη συνεχόμενη δέσμευσή τους για ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από το περιβάλλον εργασίας.

Θέλετε να Μάθετε Περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας;
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!


Επικοινωνία