Πιστοποίηση OHSAS

Το OHSAS 18001 (πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία) είναι ένα διεθνές πρότυπο προαιρετικής εφαρμογής και πιστοποίησης, που καθορίζει τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο έχει εκδοθεί από το B.S.I. (British Standards Institution, -Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων-), και επεκτείνει την έννοια της ολικής ποιότητας (Total Quality Management) και της μεθοδολογίας των απαιτήσεων του ISO 9001 και του ISO 14001 στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, ορίζοντας ένα επιχειρησιακό μοντέλο αποτελούμενο από διαδικασίες, όργανα και κατάλληλο εξοπλισμό, πόρους και δραστηριότητες που προλαμβάνουν και ελέγχουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας κατά τρόπο άμεσο και χειροπιαστό.

Το OHSAS 18001 εφαρμόζεται από όλους τους οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης για να:

  1. εξαλείψουν ή ελαχιστοποιήσουν την επικινδυνότητα για τους εργαζομένους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. πελάτες, υπεργολάβοι, προμηθευτές, κτλ.) που μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του,
  2. επιτύχουν μέσω του συστήματος της διαχείρισης της ΥΑΕ συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
  3. πιστοποιήσουν τη συμμόρφωσή τους και να αποδείξουν προς τρίτους τη συνεχόμενη δέσμευσή του για ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από το περιβάλλον εργασίας. 

Πιστοποίηση OHSAS για τη United Security