Ασφάλεια Δικτύου

Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα, ώστε να αποτρέπονται οι επίδοξοι hackers από το να μπαίνουν στο δίκτυο για να υποκλέψουν ή να αλλοιώσουν δεδομένα.

Η φυσική πρόσβαση στους υπολογιστές και τις συσκευές ενός δικτύου πρέπει να ελέγχεται αφενός με τείχος προστασίας (firewall) και αφετέρου με περιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης μόνο στα άτομα που έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα για κάθε τύπο δεδομένων.


Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προστασία ενάντια σε πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό που αποσκοπεί στην καταστροφή, αλλοίωση ή υποκλοπή δεδομένων.

Η  ασφάλεια των δικτύων υπολογιστών είναι απόλυτα συνυφασμένη με τρεις βασικές έννοιες:

  • Διαθεσιμότητα (Availability), ώστε οι υπηρεσίες ενός δικτύου υπολογιστών να είναι διαθέσιμες όποτε χρειαστούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Παράλληλα θα πρέπει να παρεμποδίζονται οι κακόβουλες κινήσεις.
  • Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), ώστε τα δεδομένα να αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, τηρώντας με αυστηρότητα την ιδιωτικότητα και μυστικότητα δεδομένων για χρήστες και ομάδες χρηστών.
  • Ακεραιότητα (Integrity),  ώστε να μην υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή πληροφοριών,  συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής και της μη εξουσιοδοτημένης δημιουργίας δεδομένων.

Κρίσιμο στοιχείο είναι η ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών και πολιτικών ασφαλείας υπολογιστών και δικτύου που ορίζουν με ποιό τρόπο θα είναι δομημένο το δίκτυο και πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι χρήστες ώστε να μη δημιουργούνται κενά ασφαλείας.

Η United Security με τους ειδικούς συμβούλους πληροφορικής που διαθέτει, μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές του δικτύου, αναλαμβάνοντας μελέτες  και εργασίες ασφαλείας δικτύων καθώς και τη δημιουργία των αντίστοιχων πολιτικών και διαδικασιών για τους χρήστες.